E-learning Informele Zorg

Kennen en gebruiken van de sociale kaart

Voor de ondersteuning van ouders en brussen en het opzetten van een steunend sociaal netwerk is kennis van de sociale kaart vereist. De kennis van de sociale kaart dient zich derhalve uit te strekken van de formele/professionele ondersteuningsmogelijkheden tot en met een breed palet aan informele ondersteuning die via vrijwilligers(organisaties) en buurtinitiatieven te mobiliseren zijn. Welke behoeften hebben de cliënt en/of ouders en brussen die via voorzieningen van verschillende organisaties geboden kunnen worden?

In dit deel van de cursus wordt gekeken hoe je als professional de sociale kaart kan benutten en verbindingen kan maken tussen formele en informele zorg om cliënt en ouders en brussen te ondersteunen en te verlichten.

Casuïstiek
Taakgebied professional
Perspectief naasten Competenties
Niveau mbo3/4 
Competentie
Niveau hbo 6 
Verlichten: 
Het organiseren van ondersteuning om ervoor te zorgen dat ouders en brussen in de mantelzorgrol de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.

Ondersteuning betrokken anderen in sociale netwerk

Door voorzieningen te benutten worden ouders en brussen minder belast.

Het delen van ervaringskennis met gelijkgestemden kan ouders en brussen steun bieden.

De professional:

Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding

Maakt de ouders/brussen attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via een bestaande organisaties zoals MEE.

Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen en uitleggen waarom deze ontstaan.

Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.

De professional:

Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding en ondersteunt, indien nodig, het netwerk deze te organiseren

Maakt de ouders/brussen attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via een bestaande organisaties zoals MEE en ondersteunt, indien nodig, het netwerk hierbij.

Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen, uitleggen waarom deze ontstaan en anderen in het netwerk hierbij ondersteunen

Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje en organiseert deze.

Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB.

Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.

Verbinden: 

Het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning van het sociale netwerk

Ouders en brussen kunnen vanuit hun regierol veel steun hebben aan de kennis van de sociale kaart van de professional.

De ouders/ brussen vinden het prettig als hun ervaringskennis benut wordt.

Ouders en brussen vinden het prettigs als er één aanspreekpunt is die hen goed informeert.

De professional:
Kent de sociale kaart   en het sociale netwerk en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen   met (L)VB,  ouders en brussen.

Weet waar hij informatie/kennis kan vinden van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.

Weet waar hij kennis/informatie van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg kan vinden.

Kent de kracht van een maatje en stimuleert de cliënt om daar gebruik van te maken.

De professional:
Kent de sociale kaart en het sociale netwerk en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB, ouders en brussen.

Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt.

Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg.

Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.

Kent de kracht van een maatje en stimuleert de cliënt om daar gebruik van te maken.