E-learning Informele Zorg

Kennis van de gevolgen van (L)VB op de naaste(n)

De (L)VB van een geliefde kan grote gevolgen hebben. Ook op de naaste(n). Vaak hebben we het dan over de ouders en brussen. Wat zijn nu die gevolgen? Welk gedrag kun je herkennen, welke perspectieven, welke aanpassingen zijn in het leven nodig?  En wanneer de vaste mantelzorger daar elke dag mee te maken heeft, wat zijn dan de gevolgen op diens leven? Hoe verloopt de samenwerking met de professionals, daar waar de ouders, brussen of anderen een groot deel van de zorgtaak hebben?

In dit deel van de cursus worden situaties nader bekeken op de alledaagse gevolgen voor de naaste(n). Hoe kan je het al dan niet parallelle proces van de ouders en brussen herkennen? Hoe kan je daarop aansluiten als professional door een niet pluis gevoel, begrip en vormen van ondersteuning?

Casuïstiek
Taakgebied professional
Perspectief naasten Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6 
Vinden:
De professional zoekt de mantelzorger actief op. Hij weet de mensen te bereiken die zorgen voor een naaste.
Oudersen  brussen en naaste(n) zijn niet altijd in beeld bij de professionele zorgorganisaties terwijl er alle reden is dat zij gezien en gefaciliteerd worden.

Veel ouders en brussen hebben behoefte aan een professional die proactief/ initiatief rijk is en die regelmatig contact opneemt.

Ouders en brussen hebben de wens dat de persoon met (L)VB en zijzelf meer zijn dan een hulpvrager en ook iets te bieden hebben aan de maatschappij.

De professional:

Is gericht op de relatie cliënt-ouder- brussen en andere naaste(n)

Heeft ook oog voor de ouders en brussen.

Kan op een passende manier contact leggen met de persoon met (L)VB, diens ouders/brussen/verwanten en met mensen in het sociale netwerk

De professional:

Hanteert een systeembenadering

Weet dat een persoon met (L)VB onderdeel is van een systeem en dat deze invloed heeft op het welzijn van de persoon.

Heeft de intentie om op zoek te gaan naar en contact te hebben met de informele zorgers.

Begrijpt dat een sociaal netwerk als steunsysteem fungeert zowel voor de persoon met (L)VB als voor de ouders/ brussen.

Kan op een passende manier contact leggen met de persoon met (L)VB, diens ouders/brussen/verwanten en met mensen in het sociale netwerk en kan de eigen werkwijze plannen, onderbouwen en verantwoorden. 

Herkennen:
Laat mantelzorgers weten dat hij weet wat de gevolgen van (L)VB kunnen zijn
De mantelzorger heeft behoefte aan iemand die regelmatig vraagt wat de mantelzorger denkt dat zijn/haar geliefde voelt, nodig heeft of prettig vindt. De naaste(n) hebben vragen over ondersteuningsmogelijkheden
zoals advies bij het regelen van bijvoorbeeld een vrijwilliger als respijtzorg, een mantelzorgmaatje en/of deelname aan een
praatgroep.
De professional:

Heeft oog voor het weer oppakken van het eigen leven.

De professional verplaatst zich in de mantelzorger en zijn behoeftes bij het zoeken naar mogelijkheden voor het ontlasten bij zorgtaken/ het oppakken persoonlijke
interesses en hobby’s.

Weet de mantelzorger attent te maken op groepen ervaringsgenoten en kan een link leggen met de samen besproken onderwerpen

De professional:

Beschouwt de persoon met (L)VB, de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners, en stuurt aan op een zo groot mogelijke eigen regie.

Heeft veel kennis van (L)VB, de zichtbare en onzichtbare gevolgen; kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven.

De professional ziet ervaringskennis als een
belangrijke bron van kennis.

De professional geeft advies en praktische informatie over het regelen van respijtzorg, een mantelzorgmaatje en/of deelname aan een praatgroep.

De professional stimuleert de mantelzorger om zijn eigen leven te blijven leven en maakt hem attent op de valkuilen van het ‘mantelzorger zijn’.

Verlichten:
Het organiseren van ondersteuning
om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de
mantelzorgtaken kunnen blijven uitvoeren
De ouders en brussen willen graag :
Een luisterend oor, zoeken een professional die een vragende houding heeft en oprecht geïnteresseerd is in de persoon met (L)VB en de mantelzorger.

Aandacht voor hun visie op vraagstukken over regiefunctie, inclusie en dilemma’s.

De ouders en brussen hebben behoefte aan begrip bij gevoelens van rouw/ schuld/twijfel/eenzaamheid.

De professional:

Heeft kennis van (L)VB: de zichtbare en onzichtbare gevolgen.

Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet.

Herkent de (on)mogelijkheden van cliënt en verwanten en bespreekt dit met de directe collega’s.

Herkent eigen aarzelingen m.b.t. risico’s in het contact met informele steun en kan deze loslaten en bij collega’s  bespreekbaar maken

De professional:

Heeft kennis van (L)VB: de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen

Kan het eigen proces van de ouders/verwanten herkennen en bespreekbaar maken

Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet en kan daarop anticiperen.

Herkent de (on)mogelijkheden van cliënt en verwanten en kan dat met hen bespreken.

Herkent eigen aarzelingen en die van collega’s m.b.t. risico’s in het contact met informele steun en kan deze loslaten en bespreekbaar maken