E-learning Informele Zorg

Samenwerken met andere professionals

Voor de ondersteuning van ouders en brussen en het opzetten van een steunend sociaal netwerk is kennis van de sociale kaart vereist. De kennis van de sociale kaart dient zich derhalve uit te strekken van de formele/professionele ondersteuningsmogelijkheden tot en met een breed pallet aan informele ondersteuning die via vrijwilligers(organisaties) en buurtinitiatieven te mobiliseren zijn. Welke behoeften hebben de cliënt en/of ouders en brussen die via voorzieningen van verschillende organisaties geboden kunnen worden?

In dit deel van de cursus wordt gekeken hoe je als professional de sociale kaart kan benutten en verbindingen kunt maken tussen formele en informele zorg om cliënt en ouders en brussen te ondersteunen en te verlichten.

Casuïstiek
Taakgebied professional
Perspectief naasten Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6 
Verlichten:

Het organiseren van ondersteuning om ervoor te zorgen dat ouders en brussen in de mantelzorgrol de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.

Ondersteuning betrokken anderen in sociale netwerk

Ouders en brussen vinden het prettig als de professional goed bereikbaar is en het overzicht behoudt

Ouders en brussen willen hun ervaringskennis delen.

Ouders/ brussen willen geholpen worden om de juiste zorg en ondersteuning te vinden en daarmee niet te verdwalen in het oerwoud van mogelijkheden.

De professional:

Weet waar hij informatie over de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding kan vinden.

Maakt de ouders/brussen attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via een bestaande organisaties zoals  MEE.

Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.

De professional:

Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding en werkt hiermee samen.

Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje en organiseert deze.

Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB.

Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.

Organiseert in samenwerking met partners, indien nodig, nieuw passend aanbod.

Is in staat om een centrale professional aan te stellen die zorgt voor bemiddeling en overzicht.

Verbinden:

Het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning van het sociale netwerk

Een visie ontwikkelt samen met het professioneel zorgteam op de samenwerking met informele zorg. De professional:

Weet waar hij het overzicht kan vinden van de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB en de mantelzorgers.

Weet waar hij kennis kan vinden van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.

Weet waar hij kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg kan vinden.

Weet  de kennis en vaardigheden van andere professionals te benutten ten behoeve van het versterken van het sociale netwerk.

Schakelt andere professionals (collega’s)  in wanneer ouders en/of brussen een specifieke vraag hebben.

De professional:

Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB en de mantelzorgers.

Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoud

Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg

Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.

Weet wanneer problemen met ketenpartners, indicatieorganen en uitvoeringsinstanties opgepakt moeten worden.

Weet wanneer problemen in de uitvoering op een ander niveau binnen of buiten de organisatie getild moet worden.

Is in staat is als specialist andere professionals overstijgend te adviseren en coachen.

Kan in specifieke situaties professionals bij elkaar roepen voor overleg.