E-learning Informele Zorg

Competentieprofiel

In de beschrijvingen van het beroep sociale professional zien we een belangrijke taak weggelegd voor de samenwerking met informele zorgers. In dit profiel laten we zien om welke competenties dit vraagt in situaties waarin sprake is van dementie.

Taakgebied Competenties
 Vinden
Zoekt de mantelzorger actief op. Weet de mensen die voor iemand met dementie zorgen, te bereiken. De professional:

Heeft de intentie om op zoek te gaan naar informele zorgers.

Kan op een outreachende manier contact leggen met de persoon met dementie, diens naasten en met mensen in het sociale netwerk.

 Herkennen
Laat  mantelzorgers ervaren dat hij weet wat  de gevolgen van dementie kunnen zijn. De professional:

Heeft veel kennis van dementie:de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven.

Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en ondersteunen.

Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet.

 Versterken
Versterkt mantelzorgers in hun regiefunctie en positie. De professional:

Bespreekt hoe partners zo goed mogelijk met elkaar kunnen omgaan.

Kan bespreken hoe partners samen verdergaan in intimiteit en seksualiteit.

Vergroot de draagkracht van de mantelzorger door te leren hoe iemand zijn situatie actief kan veranderen.

Stimuleert de mantelzorger om zijn eigen leven te blijven leven en maakt hem attent op de valkuilen van het  ‘mantelzorger zijn’.

Maakt bespreekbaar wat er moet gebeuren wanneer de mantelzorger voor korte of voor langere tijd wegvalt.

Stimuleert de mantelzorger de regierol te nemen in het (organiseren van het) netwerk ter voorkoming van isolement.

Taakgebied Competenties
Versterkt het sociale netwerk. De professional:

Is in staat het netwerk bij elkaar te brengen, voorlichting te geven en te kijken wie een rol kan spelen. Kan informatie geven over de specifieke beperking en gedragskenmerken van dementie en hoe daar adequaat mee om te gaan.

Ondersteunt het denken over het invulling geven aan de vernieuwde relatie(s).

Maakt het mogelijk dat het sociaal netwerk een plan maakt voor de toekomst.

 Verlichten
Organiseert ondersteuning
zodat dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.
De professional:

Heeft bijzondere aandacht voor situaties rond dementie waarbij (jonge) kinderen betrokken zijn.

Maakt morele dilemma’s bespreekbaar.

Is ondernemend en proactief in het voorkomen van isolement van de mantelzorger.

Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/dagbesteding.

Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger, en doet een warme overdracht naar desbetreffende coördinator.

Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.

Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.

Maakt de mantelzorger attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten (zoals gespreksgroepen georganiseerd door Steunpunten Mantelzorg).

Taakgebied Competenties
 Verbinden
Legt  verbindingen tussen (organisaties van) formele en informele zorg en ondersteuning. De professional:

Kent de sociale kaart en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met dementie en de mantelzorgers.

Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.

Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg.

Kan buiten de gebaande paden denken en doen. Zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning.

Kent de kracht van een maatje en stimuleert de mantelzorger om daarvan gebruik te maken.

Kan ‘beginnende’ mantelzorgers in contact brengen met een ervaringsdeskundige mantelzorger.

Stemt de afgesproken taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger af met de mantelzorger en,  indien nodig,  ook met anderen uit het sociale netwerk van de persoon met dementie.