E-learning Informele Zorg

Competenties kennen en gebruiken van de sociale kaart

Voor de ondersteuning van degene met dementie en de mantelzorger en het uitbreiden of versterken van een steunend sociaal netwerk, is kennis van de
sociale kaart vereist. Het gaat om kennis hebben van professionele ondersteuningsmogelijkheden maar ook om informele ondersteuningsmogelijkheden,
zoals vrijwilligers(organisaties) en buurtinitiatieven. In welke behoeften van degene met dementie en de mantelzorger kunnen zij een rol spelen?

In dit deel van de cursus wordt gekeken naar hoe je als professional de sociale kaart kan benutten. Je leert om verbindingen te maken tussen formele en
informele zorg om degene met dementie en de mantelzorger te ondersteunen en te verlichten.

Competenties
Taakgebied professional
 Perspectief naasten  Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6
Vinden
De professional zoekt de mantelzorger actief op. Hij weet de mensen te bereiken die zorgen voor een naaste.
Door voorzieningen te benutten
worden mantelzorgers minder belast.Het delen van ervaringskennis met gelijkgestemden kan mantelzorgers
steun bieden.
De professional
Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven, zoals logeerhuizen en dagbesteding. Maakt de mantelzorgers attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via bestaande organisaties.Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.
De professional
Kent de gespecialiseerde
organisaties die respijtzorg geven
zoals logeerhuizen/ dagbesteding en
ondersteunt, indien nodig, het netwerk om deze te organiseren. Maakt de mantelzorgers attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten, al dan niet via bestaande organisaties, en ondersteunt indien nodig het netwerk hierbij. Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als
mantelzorgmaatje en organiseert deze.Schakelt vrijwilligersorganisaties in
ten behoeve van de persoon met dementie.
Weet op basis van welke criteria een
matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.
Verbinden
Het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg en ondersteuning van het sociale netwerk.
Mantelzorgers kunnen vanuit hun regierol veel steun hebben aan de kennis van de sociale kaart van de professional.

De mantelzorgers vinden het prettig als hun ervaringskennis benut wordt. Mantelzorgers vinden het prettig als er één aanspreekpunt is die hen goed informeert.

De professional
Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Weet waar hij informatie van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding kan vinden en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen. Weet waar hij kennis en informatie van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg kan vinden. Kent de kracht van een maatje en stimuleert de cliënt om daar gebruik van te maken.
De professional
Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met dementie en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod. Kent de kracht van een maatje en stimuleert de mantelzorger om daar gebruik van te maken.Kan ‘beginnende’ mantelzorgers in contact brengen met een ervaringsdeskundige mantelzorger.