E-learning Informele Zorg

Competentieprofiel interdisciplinaire samenwerking

In het verlengde van het benutten van de sociale kaart, speelt dat de professional moet kunnen samenwerken met professionals uit de eigen – en andere –
organisaties die relevant zijn voor degene met dementie en diens naasten. Hoe ziet deze samenwerking eruit? Wat is belangrijk in het samenwerken met
deze andere professionals?

In dit deel van de cursus wordt gekeken hoe je als professional deze samenwerking vorm kunt geven ten bate van de persoon met dementie en diens
naasten. De belangen van de zorggebruikers staan hierbij voorop. De belangen van de zorgorganisatie zijn daaraan ondergeschikt.

Competenties
Taakgebied professional
 Perspectief naasten  Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6
Verlichten
Het organiseren van ondersteuning
om ervoor te zorgen dat
mantelzorgers de mantelzorgtaken
kunnen (blijven) uitvoeren.
Ondersteuning bieden aan
betrokken anderen in het sociale
netwerk
Mantelzorgers vinden het prettig als de professional goed bereikbaar is en het overzicht behoudt.

Mantelzorgers willen hun ervaringskennis delen.

Mantelzorgers willen geholpen worden om de juiste zorg en ondersteuning te vinden en daarmee niet te verdwalen in het oerwoud van mogelijkheden.

De professional

Weet informatie te vinden over
collega’s van andere organisaties die
gespecialiseerde kennis hebben van
respijtzorg zoals logeerhuizen/
dagbesteding.

Weet informatie te vinden over
(coördinatoren van)
vrijwilligersorganisaties.

Signaleert knelpunten in beleid t.o.v.
voorwaarden om met informele
zorgers te werken en kan dit
bespreken met de direct leidinggevende.
Heeft globale kennis van de wet- en
regelgeving rond mantelzorg
ondersteuning.

De professional

Kent de kracht van de positie van
een dementie casemanager, weet
daar gebruik van te maken en kan
naar die persoon verwijzen.

Kan contact maken met collega’s van
andere organisaties die
gespecialiseerde kennis hebben van
respijtzorg zoals logeerhuizen/
dagbesteding.

Schakelt vrijwilligersorganisaties in
ten behoeve van de persoon met
dementie. Signaleert knelpunten in beleid t.o.v. voorwaarden om met informele
zorgers te werken. Weet bij wie
beleid in beweging gebracht kan
worden. Organiseert in samenwerking met partners, indien nodig, nieuw passend
aanbod.

Heeft kennis van de wet- en
regelgeving rond mantelzorgondersteuning en kan die kennis gericht inzetten.
Is in staat als een centraal
aanspreekpunt, bijvoorbeeld a

Verbinden
Het leggen van verbindingen tussen
formele en informele zorg en
ondersteuning
Een visie ontwikkelt samen met het
professioneel zorgteam op de
samenwerking met informele zorg.
De professional

Maakt de mantelzorgers attent op
de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via gespecialiseerde collega’s of organisaties .
Weet mantelzorgers en het sociale
netwerk te wijzen op mantelzorg
contactgroepen.

Weet de kennis en vaardigheden
van andere professionals te
benutten ten behoeve van het
versterken van het sociale netwerk

Schakelt andere professionals
(collega’s) in wanneer ouders en/of
brusjes een specifieke vraag hebben.

De professional

Weet professionals te vinden die
kennis hebben op het gebied van
zorg, arbeid, dagbesteding en is
tevens bekend met gespecialiseerde
voorzieningen waarmee hij
contacten onderhoudt.

Organiseert, in samenwerking met
andere organisaties, de mogelijkheid
van een mantelzorgcontactgroep.Kan buiten de gebaande paden
denken en doen, zoekt keer op keer
naar passende professionals en
passende ondersteuning en
organiseert, indien nodig, passend
aanbod

Weet wanneer problemen met
ketenpartners, indicatieorganen en
uitvoeringsinstanties opgepakt
moeten worden.

Weet wanneer problemen in de
uitvoering op een ander niveau
binnen of buiten de organisatie
getild moet worden.

Is in staat is als specialist andere
professionals overstijgend te
adviseren en coachen.

Kan in specifieke situaties
professionals bij elkaar roepen voor
overleg.