E-learning Informele Zorg

Een e-learning module Informele Zorg rond mensen met dementie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie heeft in samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en met professionals, kennis verkregen en ontwikkeld rondom het thema informele zorg. Hieruit zijn diverse producten ontwikkeld, onder andere een competentieprofiel ‘Professionele Samenwerking met Informele Zorg’. Daarin werd beschreven welke professionele kennis, houding en vaardigheden van belang zijn in de samenwerking met informele zorgers. Deze is bedoeld ter aanvulling van bestaande opleidingsprofielen.

Om deze competenties ook daadwerkelijk te kunnen verwerven zijn e-learning modules ontwikkeld. Deze e-learning richt zich specifiek op de samenwerking met informele zorgers rond mensen met dementie. De e-learning module is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo-niveau (niveau 3 en 4) of op hbo-niveau (niveau 6) een opleiding volgen of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen en functies in:

  • Maatschappelijke zorg
  • Verpleegkundige
  • Verzorgende
  • Sociaal Werk

Waarom een e-learning module Informele Zorg rond mensen met dementie?

De Factsheet van Alzheimer Nederland (2021) geeft aan dat in Nederland ruim 290.000 mensen aan dementie lijden.

Er zijn 800.000 mensen die zorgen voor iemand met dementie.

Gemiddeld zorgen mantelzorgers 40 uur per week voor hun naaste.

Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst stijgen naar  ruim 620.000 in 2050.

De zorg voor mensen met dementie kan permanent aandacht vragen. Het gaat dan om de ondersteuning bij de oriëntatie, het geheugen, de fysieke verzorging en de algehele veiligheid.  Mantelzorgers hebben ook hun eigen zorgen. Ze zullen moeten accepteren dat zij degene met dementie verliezen terwijl die persoon er nog is. Daarnaast gaat het ook om het behouden van hun eigen leven, het opnieuw inrichten van hun eigen leven. Daar hoort zeker ook het sociale netwerk bij. Hoe kan dat netwerk betrokken blijven en waar mogelijk ondersteuning bieden? Hoe houden mantelzorgers de regie?

Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Drie procent van deze mensen is zelfs overbelast. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. De e-learning module helpt bij het verkrijgen van kennis, vaardigheden en een passende attitude om mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers goed te begrijpen, goed met hen samen te werken en hen adequaat te kunnen ondersteunen.

De e-learning module is als volgt opgebouwd

Er zijn taakgebieden die weergeven op welke gebieden de professional taken heeft. Het kan daarbij gaan om taken van sociaal werkers, maatschappelijke zorg, verzorgenden en verpleegkundigen. Het competentieprofiel heeft 5 taakgebieden voor de sociale professional, te weten:

Vinden / Herkennen / Versterken / Verlichten / Verbinden

Bij elk taakgebied horen competenties. Deze competenties zijn ingedeeld in mbo- en hbo- niveau. Ze liggen in elkaars verlengde. De opdrachten in deze e-learning module zijn verbonden met de taakgebieden en aan de competenties. Elke opdracht begint met een overzicht waarin staat:

  • Over welk thema het gaat en welke kerntaak daarbij hoort.
  • Welke competenties worden geoefend.
  • Welke onderwijswerkvorm is gekozen in termen van de leercyclus van KOLB.
  • Of de opdracht individueel of in groepjes gedaan wordt.
  • Hoeveel tijd nodig is om deze opdracht te doen.

In de menubalk staan hulpmiddelen om de opdrachten goed uit te voeren. Er is een begrippenlijst, een lijst met relevante films, een lijst met kernliteratuur, een toolbox en er is een docentenhandleiding beschikbaar.

De e-learning module begint met een warming – up om een beeld te krijgen waar je staat met de kennis over informele zorg rond mensen met dementie.