E-learning Informele Zorg

Een e-learning module Informele Zorg rond mensen met dementie

In de periode van 2010 tot 2017 is er in diverse projecten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en in de Wmo werkplaats Utrecht, veel kennis verkregen en ontwikkeld rondom het thema Informele Zorg.  Hogeschool Utrecht en professionals uit de praktijk werkten samen met ervaringsdeskundige mantelzorgers. Er werd onder andere een competentieprofiel ‘Professionele Samenwerking met Informele Zorg’ vastgesteld . Deze is bedoeld ter aanvulling van bestaande opleidingsprofielen.

Om de competenties ook daadwerkelijk te kunnen verwerven is een e-learning module ontwikkeld. Deze e-learning module is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo- niveau (niveau 3 en 4) of op hbo- niveau (niveau 6) een opleiding volgen, of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen en functies in:

 • Maatschappelijke zorg
 • Sociaal Werk
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende

Waarom een e-learning module Informele Zorg rond mensen met dementie?

De e-learning module bevat een handreiking voor sociale professionals die werken met mantelzorgers en naasten van mensen met  dementie. Het betreft kennis over de gevolgen op het dagelijks leven van mantelzorgers en naasten. De e-learning module helpt bij het verkrijgen van kennis, vaardigheden en een passende attitude  om  mantelzorgers goed te begrijpen, goed met hen samen te werken en hen adequaat te ondersteunen.

De Factsheet van Alzheimer Nederland geeft aan dat in Nederland ruim 270.000 mensen aan dementie lijden.

 • Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
 • Hiervan wonen er ruim 70.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
 • Hiervan hebben er ruim 150.000 nog geen diagnose.
 • Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst stijgen naar  ruim 690.000 in 2055.

De zorg voor mensen met dementie kan permanent aandacht vragen. Het gaat dan om de ondersteuning bij de oriëntatie, het geheugen, de fysieke verzorging en de algehele veiligheid.  Mantelzorgers hebben ook hun eigen zorgen. Ze zullen moeten accepteren dat zij degene met dementie verliezen terwijl die persoon er ook nog is. Daarnaast gaat het ook om het behouden van hun eigen leven, het opnieuw inrichten van hun eigen leven. Daar hoort zeker ook het sociale netwerk bij. Hoe kan dat netwerk betrokken blijven en waar mogelijk ondersteuning bieden? Hoe houden mantelzorgers de regie?

Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Drie procent van deze mensen is zelfs overbelast. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

De e-learning module is als volgt opgebouwd

Er zijn taakgebieden die de hoofdonderdelen van activiteiten van een sociaal werker weergeven. Het competentieprofiel heeft 5 taakgebieden voor de sociale professional, te weten:

Vinden / Herkennen / Versterken / Verlichten / Verbinden

Er zijn 5 thema’s. Dit zijn thema’s die relevant zijn voor het werken in de praktijk. Het gaat om: De gevolgen van de dementie op de naaste(n); Samenwerken met de mantelzorger; Ondersteunen en versterken van het sociale netwerk; Kennen en gebruiken van de sociale kaart en Interdisciplinair samenwerken. In de competentieprofielen worden deze thema’s nader toegelicht.

Bij elk taakgebied horen competenties. Deze competenties zijn ingedeeld in mbo- en hbo- niveau. Ze liggen in elkaars verlengde. De opdrachten in deze e-learning module zijn verbonden met de taakgebieden en aan de competenties. Elke opdracht begint met een overzicht waarin de volgende vragen centraal staan:

 • Over welk thema gaat het en welke kerntaak hoort daarbij?
 • Welke competenties worden geoefend?
 • Welke onderwijswerkvorm is gekozen in termen van de leercyclus van KOLB?
 • Wordt de opdracht individueel of in groepjes gedaan?
 • Hoeveel tijd is nodig om deze opdracht te doen?

In de menubalk staan hulpmiddelen om de opdrachten goed uit te voeren. Er is een begrippenlijst, een lijst met relevante films, een lijst met kernliteratuur, een toolbox, de competentieprofielen staan op thema weergegeven en er is een docentenhandleiding beschikbaar.

De e-learning module begint met een Warming – up om een een beeld te krijgen waar je ongeveer staat met de kennis over informele zorg rond mensen met dementie.