E-learning Informelezorg

De opdrachten

Outreachend werken

hbo | Outreachend werken | Individueel | 120 minuten

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 90 minuten

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n)

hbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n) | In drietallen | 90 minuten

start

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n).

hbo | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n). | Individueel | 100 minuten

start

De mantelzorger in beeld

hbo | De mantelzorger in beeld | Drietallen | 75 minuten

start

Complexiteit van de mantelzorgsituatie

hbo | Complexiteit van de mantelzorgsituatie | Drietal | 90 minuten

start