E-learning Informele Zorg

Advies op respijtzorg

KerntaakVerlichten
Competenties-Heeft kennis van de wet- en regelgeving rond mantelzorgondersteuning en kan die kennis gericht inzetten. Organiseert in samenwerking met partners indien nodig nieuw passend aanbod.
OnderwerpAdvies op respijtzorg
WerkvormReflecteren
Samenstelling3-5 studenten
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Op de site van de Rijksoverheid kun je vinden wat de visie van de overheid is rondom de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het kabinet wil dat gemeenten en zorgprofessionals bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg. Mantelzorgers moeten ondersteuning kunnen krijgen, zodat zij niet overbelast raken. Je leest hier het volgende:

 

 ‘De gemeente moet de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger beoordelen. Als het nodig is, kan een professionele kracht of vrijwilliger de zorg tijdelijk overnemen (respijtzorg).

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners en hun mantelzorg, zoals de respijtzorg. Voor gemeenten is de handreiking ‘Effectieve respijtzorg’ ontwikkeld. Hierin staat informatie om respijtzorg op te zetten of te verbeteren.’

 

Uit onderzoek van Mezzo in de Rapportage Mogelijkheden tot respijt (2016) blijkt dat 71% van de groep mantelzorgers die geen gebruik maakt van respijtzorgvoorzieningen daar wel behoefte aan heeft. 42% van degenen die hier wel gebruik van maken geven aan dat dit onvoldoende is. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn onder andere dat er geen geschikte respijtvoorzieningen of vrijwilligers in de buurt zijn, dat zij geen gebruik kunnen maken van het type respijtzorg van hun keuze, de naaste die niet door anderen opgevangen wil worden, bureaucratie en een gebrek aan flexibiliteit.

 

Dit betekent dat respijtzorg aandacht vraagt om ervoor te kunnen zorgen dat de zorg ook daadwerkelijk tijdelijk kan worden overgenomen wanneer daar behoefte aan is. In het programma Langer Thuis staan er dan ook plannen om met het onderwerp aan de slag te gaan:

 

Er zal een landelijk adviseur respijtzorg aangesteld worden die met gemeenten en zorgkantoren gaat inventariseren welke behoefte er is aan goede respijtzorg, hoe het juiste ondersteuningsaanbod in gemeenten eruit kan zien en wat er nodig is om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten. Bij het in kaart brengen van het ondersteuningsaanbod zal specifieke aandacht uitgaan naar zogenaamde krimpgebieden waar in de toekomst het aantal mantelzorgers vanwege een krimpende en vergrijzende bevolking onder druk zal komen te staan. Dat zijn bijvoorbeeld Zeeland, Limburg en Groningen. Op basis van de inventarisatie zal gezamenlijk besproken worden hoe het aanbod in die gebieden verbeterd kan worden.

 

  1. Hoe is het gesteld met de respijtmogelijkheden in de regio waar jullie werken of studeren?[1] In de infographic van Movisie kunnen jullie verschillende voorbeelden vinden. Bedenk zelf ook ieder nog een eigen voorbeeld. Is er aanbod in de regio? Ga zo lang mogelijk door met voorbeelden bedenken tot jullie een vorm van respijtzorg missen. Jullie gaan je nu hard maken voor nieuw passend aanbod.
  1. Welke medestanders denken jullie te kunnen vinden? Denk aan collega’s van andere organisaties, zorgkantoren, mantelzorgorganisaties. Zorg dat jullie concrete namen kunnen opschrijven.
  1. Nu gaan jullie rollen verdelen. Jullie gaan allemaal de rol innemen van één van de namen die jullie net hebben opgeschreven. Gezamenlijk proberen jullie (op papier) tot nieuw passend aanbod te komen. De opbrengst van jullie gesprek is het volgende:
  • Een concreet idee.
  • Ideeën over wie een rol (kunnen) hebben om het idee tot uitvoer te brengen.
  • Een globale schets van middelen die er nodig zijn en tenminste 3 argumenten (maak daarbij gebruik van de plannen van de overheid) om de gemeente daarvan te overtuigen.

 

Maak ook gebruik van het artikel Profijt van Respijt

[1] Als dit meerdere regio’s zijn kies er voor deze opdracht dan één uit.