E-learning Informele Zorg

Zoeken naar zorg in complexe situaties

KerntaakVerbinden
Competenties- Kan in specifieke situaties professionals bij elkaar roepen voor overleg. Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.
OnderwerpZoeken naar zorg in complexe situaties
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingDrietal
NiveauHBO
Casus Barend

Barend is 67 jaar. Hij heeft net een compleet nieuwe heup gekregen.

Barend is nog opgenomen in het ziekenhuis. De verpleging en afdeling weet niet om te gaan met de (L)VB van Barend. Eigenlijk moet Barend in een revalidatietraject.

De revalidatiekliniek wil Barend niet opnemen omdat hij niet therapietrouw is en dwars tegen de behandeling en adviezen ingaat. Barend luistert niet naar de begeleiding, de verpleging of de artsen. Hij slaat alle adviezen en medische benodigdheden in de wind.

Barend is obstinaat (in het ziekenhuis) en de verwachting is dat hij dit gedrag ook gaat vertonen in de revalidatie.

Barend heeft al jaren begeleiding van de ambulant begeleider van een grote zorgorganisatie. De betrokken ambulant begeleider heeft intern binnen de stichting gekeken naar een verpleeg afdeling. Helaas is deze niet beschikbaar.

Er zijn contacten gelegd met een externe stichting. De verwachting is dat hij ook hier obstinaat gedrag zal vertonen en personeel tot wanhoop zal drijven. In het slechtste scenario vertrekt hij naar huis. De verwachting is dat hij zich thuis ook niet aan de medische adviezen zal houden.

Het gevolg is dat Barend psychisch erg veel stress en druk zal ervaren. Barend wil snel geholpen worden, maar zijn klachten nemen alleen af bij rust. Barend is niet in staat zichzelf deze rust te geven. Met dwang/ drang wordt Barend nog dwarser en zal op allerlei manieren zorg proberen af te dwingen waar hij niet mee om kan gaan.

Hier volgt een overzicht van de mensen en organisaties die betrokken zijn bij Barend:

 

Sociale Kaart van Barend:

Broer en schoonzus

Vader

Abrona, Ambulante Begeleiding

Werkmeester

Buren

Abrona Orthopedagoog

Verpleging UMC

Arts UMC

 

Sociale kaart van de Begeleiding:

Abrona  Zorgadviseurs

Zorgbemiddeling UMC

Leger Des Heils, Revalidatie centrum

MRC Revalidatie centrum

Amerpoort

Orthopedagoog UMC

Altrecht

 

Er is vooral overleg geweest tussen Zorgbemiddeling UMC, Orthopedagoog, Ambulante woonbegeleiding en de familie. De conclusie is dat het wenselijk is dat Barend de zorgadviezen van de verpleging en artsen opvolgt. De praktijk is dat Barend dit negeert en dat hij niet hanteerbaar is binnen het UMC ziekenhuis. De verwachting is dat hij ook niet hanteerbaar is of luistert naar de revalidatie-adviezen binnen een andere zorgplek of thuis.

Er is ook gesproken over de contra-indicaties voor opname. Barend is snel angstig, ook voor te grote nabijheid. Daarbij voelt hij zich eenzaam en is feitelijk ook het informele netwerk (en de steun) te beperkt. De vrijwilligers die bij hem zijn, vaak met kerkelijke achtergrond, zijn te lief en regelmatig angstig voor zijn agressie. Advies is om het informele netwerk uit te breiden.

  1. Probeer je in te leven in de positie van de ambulant begeleider. Welke specifieke vraagstelling met betrekking tot de familie kan de ambulant begeleider zich stellen in de rol als casemanager? Noem er minstens 2.
  2. Hoe kan de ambulant begeleider de broer en schoonzus en vader helpen bij het behouden van het overzicht van al deze partijen?
  3. Je ziet in deze casus erg veel betrokken professionals. Ga naar de pagina: ‘Kennis delen‘  van ‘Kennisplein gehandicaptensector’. Kijk hoe je kennis kunt nemen van netwerken, kenniskaarten en werkgroepen om jezelf als sociale professional gericht te verrijken. Schrijf op wat je gevonden hebt dat in deze casus bruikbaar zou kunnen zijn.
  4. In de casus staat dat het uitbreiden van het informele netwerk wenselijk is, ook met vrijwilligers. Je zult begrijpen dat de vrijwilligers wel uit het goede hout gesneden moeten zijn. Maar waar kan je die vrijwilligers vinden en hoe zorg je ervoor dat er niet teveel verloop is? Ga op zoek naar vrijwilligersorganisaties die specifiek voor mensen met (L)VB opleiden. Zoek tenminste 5 organisaties die ook ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ in hun pakket hebben.
  5. Kijk naar de toolkit ‘zorg beter met vrijwilligers’ . Wat denk je in de bovengeschreven casus aan deze toolkit te hebben? Welke vragen kan de ambulant begeleider, in het overleg met de meerdere partijen, hierover stellen?
  6. Kom met een advies voor interdisciplinaire samenwerking voor de ambulant begeleider in zijn rol als casemanager in deze moeilijke situatie. Geef minstens 3 adviezen.