E-learning Informele Zorg

Netwerken en diversiteit

KerntaakVersterken
Competenties- Ondersteunt het organiseren van betekenisvolle activiteiten. Kan bij eenvoudige vragen advies geven over hoe adequaat met het netwerk om te gaan.
OnderwerpNetwerken en diversiteit
WerkvormErvaren en reflecteren
SamenstellingTwee- of drietal
NiveauMBO

In deze opdracht ga je na hoe netwerken kunnen ontstaan bij migranten mantelzorgers.

  1. Lees hiervoor eerst de opzet van de opleiding AMWAHT:
De opleiding

De AMWAHT-opleiding bestaat uit drie modules en een praktijkdeel. Bij iedere les worden het doel, het dagschema, werkvormen en begrippen en theorie gegeven. Zie voor meer informatie het Opleidingsboek (Moerbeek & Von Meijenfeldt, 2012). Hierna worden de modules, de inhoud en de doelen kort toegelicht.

Module 1: Lotgenoten

De eerste module bestaat uit negen lesdagen. Tijdens deze module ervaren de deelnemers wat het is om deel uit te maken van een lotgenotengroep, en doen zij allerlei praktische oefeningen die ze later zelf met groepen kunnen uitvoeren. Verder verkennen ze het begrip mantelzorg en leren ze dat je als mantelzorger ook zelf keuzes kunt maken. De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

Kennis: mantelzorg, jonge mantelzorgers, dementie en lotgenoten, vooroordelen en diversiteit.

Bewustzijn: ‘naar jezelf leren kijken’, grenzen verleggen en grenzen bewaken.

Vaardigheden (en kennis): kennismaken met instellingen en organisaties (op het gebied van mantelzorg).

Module 2: Netwerken

De tweede module bestaat uit vier lesdagen en staat in het teken van netwerken. Het is bedoeld als voorbereiding op het praktijkdeel van de opleiding waar de deelnemers stage lopen bij een organisatie / instelling. Vragen die onder andere tijdens de module aan de orde komen zijn: Wat is een netwerk? Hoe ziet het eigen netwerk van de deelnemers eruit? Welke instellingen en organisaties kent de groep nu en wat doen ze? En: hoe werf je mantelzorgers die je niet kent? De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

Kennis: verschillende aspecten van netwerken, dementie.

Bewustzijn: professionaliteit en informaliteit.

Vaardigheden (en kennis): mobiliseren en activeren, zorgen voor je netwerk.

Module 3: Empowerment en voorbereiding praktijkdeel

De laatste module bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin dieper wordt ingegaan op de individuele leertrajecten van de deelnemers en op de processen die zich in groepen voordoen. De processen die de deelnemers in de opleidingsgroep meemaken, zullen ook aan de orde komen in de lotgenotengroepen die zij gaan begeleiden. De deelnemers maken een omslag van deelnemer aan een groep naar docent / begeleider van een groep. Tot dit onderdeel behoort ook evaluatie en de certificaatuitreiking. De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

Kennis: empowerment, rollen in een groep, groepsdynamica.

Bewustzijn: empowerment, dromen en ambities.

Vaardigheden: rollen in een groep, presenteren.

Praktijkdeel

Het praktijkdeel duurt vier maanden en bestaat uit een stage in twee- of drietallen bij instellingen voor welzijn en zorg. De opdracht tijdens de stage is het vormen van lotgenotengroepen van allochtone mantelzorgers en het begeleiden van (circa) vijf bijeenkomsten.

De deelnemers krijgen begeleiding tijdens de stage door een vaste begeleider vanuit de instelling (eenmaal per week een gesprek van een uur). Daarnaast zijn er drie terugkommomenten onder begeleiding van de docent / producent.

 

 

a. Welke doelen denk je dat de opleiding nastreeft? Beschrijf deze doelen.

b. Welke van de doelen kunnen volgens jullie bijdragen aan het nemen van de regierol, (dus van de mantelzorger), in het organiseren, behouden en uitbreiden van een steunend netwerk?

  1. Bekijk nu de volgende video: Inspiratieochtend AMWAHT

a. Wat valt je op waar het gaat om het hebben van een netwerk?

b. Welke functie kan de groep hebben in het volhouden van de zorgtaken?

c. Hoe kan jij als professional dergelijke bijeenkomsten organiseren en ondersteunen? Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor kunnen?

d. Maak hiervan een beschrijving van 1 A4.