E-learning Informele Zorg

Heel het Leven

KerntaakVerlichten
Competenties-Heeft globale kennis van bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking. Kan taken uit het begeleidingsplan uitvoeren om 1) de ouders en brusjes te stimuleren de regierol te nemen in het organiseren van het eigen netwerk 2) het netwerk in kaart te brengen. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB. Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.
OnderwerpHeel het Leven
WerkvormConceptualiseren en toepassen
SamenstellingIndividueel
NiveauHBO
  1. Neem voor deze opdracht een cliënt met (L)VB en zijn of haar mantelzorger in gedachten.

a. Wat is jouw indruk over de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Dus: in hoeverre levert de mantelzorger een bijdrage aan het onderhouden, versterken en uitbreiden van het netwerk van de cliënt? Geef op een schaal van 0 tot 10 aan in hoeverre de mantelzorger deze rol op zich neemt. Bij 10 is de mantelzorger de ‘spil’ binnen het sociale netwerk van de cliënt en bij 1 is de mantelzorger helemaal niet betrokken binnen versterking/ontwikkeling van de cliënt. Scoor de mate van regie ook voor de cliënt zelf en jezelf als professional in onderstaand schema. Hiermee wordt, als het goed is, inzichtelijk wie de regie heeft ten aanzien van het netwerk van de cliënt.

 

Mantelzorger Cliënt Jijzelf (professional)
 

 

 

b. Wie is de spil in het netwerk van de cliënt?

c. Wat is er nodig om ten aanzien van de regierol van de mantelzorger en cliënt twee punten hoger te scoren? Hoe ziet dat eruit? Wat zijn hier de voordelen van voor de cliënt én de mantelzorger? Wat zouden mogelijke valkuilen kunnen zijn?

 

  1. Bekijk de film Heel het Leven waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking ‘Heel het Leven’. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten.

 

 

 

Bron: Scholten, C. , Lier, W.van, Gori, L. (2014).  Een goede buur! Versterking van relatie van thuiszorg met informele zorg. Utrecht: Vilans en STMG.

 

2. Ga, nadat je het hele filmpje hebt bekeken, terug naar 01:54 waar in beeld wordt gebracht wie er allemaal mogelijk in het netwerk zitten.

a. Herken je deze actoren? Vul dit in in onderstaand overzicht voor zowel de mantelzorger, degene met (L)VB als gezamenlijk.

 

Mantelzorger (apart) Persoon met (L)VB (apart) Persoon met (L)VB en mantelzorger (gezamenlijk)
Actief sociaal netwerk
Toekomstig sociaal netwerk
Burgerinitiatieven
Vrijwilliger(s)

b. In hoeverre vind je, op basis van wat je hebt ingevuld, dat er sprake is van een eigen netwerk van de mantelzorger? Geef aan op een schaal van 0 tot 10.

Stel je merkt dat de betrokken mantelzorger mogelijk overbelast raakt en dat de zorgtaken veel van de mantelzorger vragen en hij of zij weinig toekomt aan een eigen leven. De mantelzorger geeft aan dat hij of zij het belangrijk vindt goed voor degene met (L)VB te zorgen, maar dat de zorg veel tijd heeft opgeslokt en zij daardoor ook het contact met haar eigen netwerk heeft verwaarloosd. Het blijkt dat de mantelzorger soms spontaan zin krijgt om even te gaan fietsen of om een borrel te drinken met een vriend of vriendin maar niet meer weet met wie zij dan iets zou willen ondernemen. Dit betekent dat de mantelzorger steeds minder onderneemt en het contact met het netwerk verwatert. Daarnaast maakt de mantelzorger zich ook weleens zorgen over de toekomst van de zorg aan en het netwerk van de cliënt als zij er niet meer is.

Als professional is het jouw taak de mantelzorger te stimuleren om regie te nemen in het organiseren van het netwerk. Dit kan gaan over het onderhouden van bestaande contacten maar ook over het aanboren van nieuwe contacten.

c. Bekijk de handreiking ‘Heel het Leven’ (zie Toolbox). Klik hier om de pdf  ‘Heel het Leven’ op te slaan op je PC zodat je (duurzaam) in het bestand kunt werken. Maak een plan van ongeveer 1 A4 waarin je beschrijft hoe je deze handreiking zal gebruiken om de mantelzorger te stimuleren de regierol te nemen in het organiseren van het netwerk. Maak in het plan duidelijk wat jouw rol als professional is en wat jij ziet als de rol van de mantelzorger (samen met degene met (L)VB). Verwerk ook de brief Infomeer je buurt (p.46) in je plan.

d.Bekijk vervolgens filmpje 2 waarin docent Sascha van Gijzel uitleg geeft over het gebruik van de handreiking ‘Heel het Leven’. Pas je plan aan wanneer je denkt dat dat nodig is.

e. Schrijf voor jezelf in ½ A4 op hoe je ‘Heel het leven’ (inclusief Informeer je buurt) zou willen gebruiken in je (toekomstige) werk.